Wednesday, April 7, 2010

Nota Bab 4 Tingkatan 4

BAB 4: TINGKATAN 4
KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH


MASYARAKAT JAHILIAH
Bahasa Arab- jahala
• Jahil
• Tidak mengetahui
• Tidak mempunyai ilmu pengetahuan
Selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w
Zaman kegelapan
• Tiada nabi
• Tiada Rasul
• Tiada kitab suci
• Lebih kurang 310 tahun
• Dari tahun 300M hingga 610M


CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

AKHLAK
• Tidak bermoral
• Berjudi
• Berzina
• Minum arak
• Wanita dipandang rendah-anak perempuan ditanam hidup-hidup
• Seorang lelaki boleh berkahwin beberapa wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukai

EKONOMI
• Riba
• Penindasan
• Merompak dan merampas
• Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin
AGAMA DAN KEPERCAYAAN
• Agama Wathani
• Animisme
• Samawi
• Kepercayaan –menilik nasib, sihir, mempercayai roh orang mati menjadi burung
• Agama Hanif

SOSIAL
• Sistem kabilah
• Semangat assabiah
• Menuntut bela demi maruah dan kabilah
• Sering berperang-Perang al-Basus

LATIHAN
Berikan huraian berdasarkan kata kunci berikut.

1. Jelaskan tentang corak kehidupan social masyarakat Arab Jahiliah.


Kata kunci Huraian

Akhlak
Wanita

Sosial
Bayi perempuan


Peraturan kahwin


Kepercayaan


KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SEBELUM MENJADI RASUL
Butir-butir peribadi Nabi Muhammad s.a.w

Fakta Keterangan
Nama penuh  Muhammad bin Abdullah (bermaksud terpuji)
Tarikh lahir  20 April 510 M @ 12 Rabiulawal tahun Gajah
Keturunan  Qusai bin Kilab
- Seorang pemimpin Makkah yang terkenal
- Pahlawan suku Quraisy yang menggulingkan kekuasaan
Khuza’ah ke atas Kota Makkah.
Bapa baginda  Abdullah bin Abdul Mutalib
- Dari golongan Arab bani Ismail.
- Meninggal lebih kurang 7 bulan sebelum kelahiran Nabi
Muhammad s.a.w
Ibu baginda  Aminah binti Wahab
- Meninggal dunia ketika Nabi Muhammad s.a.w berusia 6
tahun
Datuk baginda  Abdul Mutalib bin Hasyim
- Memelihara Nabi Muhammad s.a.w setelah kematian ibu
baginda.
- Usia ketika itu 80 tahun
- Merupakan seorang tokoh Quraisy yang disegani dan
dihormati oleh segenap kaum Quraisy.
- Meninggal dunia ketika Nabi Muhammad s.a.w berusia 8
tahun
Bapa saudara  Abu Talib bin Abdul Mutalib
- Memelihara Nabi Muhammad s.a.w setelah kematian Abdul
Mutalib
- Beliau telah mengasuh Nabi dengan penuh kasih sayang.
- Selama dalam asuhan, Nabi Muhammad s.a.w telah menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan beban kehidupan mereka.

Pengalaman-pengalaman penting Nabi Muhammad s.a.w

Usia Pengalaman
12 tahun ~ Mengikuti bapa saudara Abu Talib membawa barang dagangan ke Kota
Syam.
~ Ketika di Basrah, seorang pendeta Nasrani yang alim, Buhaira telah
melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad s.a.w
20 tahun ~ Baginda lebih giat berdagang sama ada secara berseorangan atau
berkongsi dengan teman.
25 tahun ~ Khadijah binti Khuwailid telah melamar baginda. Setelah tercapai
kata sepakat penikahan dilangsungkan pada umur Nabi 25 tahun dan
Khadijah 40 tahun
~ Ketika kanak-kanak baginda mengembala kambing sama ada kambing keluarga dan
penduduk Makkah lain yang dipercayakan kepadanya.
~ Pekerjaan mengembala kambing merupakan satu didikan yang amat baik pada Nabi
kerana pekerjaan ini memerlukan kesabaran, ketenangan serta keterampilan dalam
tindakan.Teliti pernyataan di bawah dan jawap soalan-soalan berikut
Sejak kecil Nabi Muhammad s.a.w menempuh
pelbagai pengalaman hidup yang mancabar
1.a. Huraikan mengenai keturunan Nabi Muhammad s.a.w
b. Pada umur berapakah Nabi Muhammad s.a.w menempuh hidup sebagai anak yatim piatu?
__________________________________________________________________

c. Namakan tiga orang yang pernah menjaga Nabi Muhammad sebelum baginda berumur 12 tahun.
i. _______________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________

d. Nyatakan dua jenis pekerjaan yang pernah dilakukan olah Nabi Muhammad s.a.w sebelum kerasulannya
i. _______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________

e. Mengapakah pekerjaan mengembala kambing merupakan didikan yang amat berguna kepada nabi?

_______________________________________________________________________________

f. Siapakah yang telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad?

________________________________________________________________________
Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w


1. Nabi Muhammad s.a.w sejak masih kanak-kanak hingga dewasa terkenal dengan sifat jujur, berbudi luhur dan mempunyai keperibadian yang tinggi.

2. Empat sifat terpuji baginda


Siddiq ( berkata benar ) amanah ( dipercayai )Tabliq ( menyampaikan ) Fatanah (Bijaksana )


3. Baginda digelar al-amin , ertinya “ orang yang dapat dipercayai kerana kejujuran dalam perkataan dan perbuatan “
4. Nabi Muhammad s.a.w memiliki bakat dan kemampuan jiwa besar , kecerdasan fikiran , kekuatan ingatan dan kecekapan tanggapannya.
5. Sifat-sifat kepimpinan dalam pentadbiran Nabi Muhammad s.a.w terserlah apabila baginda meningkat usia 35 tahun. Ini terbukti dalam peristiwa Hajar Aswad.
6. Sebagai ketua keluarga baginda seorang yang pengasih dan sering membantu isteri dengan kerja-kerja rumah sepert memasak,membersihkan rumah,melayan anak.
7. Baginda seorang yang pemaaf.Contohnya,baginda telah memaafkan orang Arab Quraisy yang telah menyerah diri pada tahun 630M semasa pembukaan semula kota Makkah
8. Seorang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah.Contohnya dalam Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628M, walaupun kandungannnya berat sebelah tetapi baginda menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya.
9. Baginda telah bertahannuth di Gua Hirak dan pada 6 OGOS tahun 610M bersamaan 17 Ramadhan, baginda menerima wahyu yang pertama ketika berusia 40 tahun.
10. Wahyu ini menandakan pemisah antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam
Latihan
1. Maksud al-Amin ialah___________________________________________________

2. Sifat kepimpinan Nabi terserlah dalam peristiwa ______________________________

3. Peristiwa yang menunjukkan sikap baginda sebagai seorang yang pemaaf ialah________________________________________________________________

4. Baginda menerima keputusan perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah dengan menganggap__________________________________________________________
5. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad ialah pada tahun ____________

6. Baginda menerima wahyu yang pertama ketika berumur________________________

7. Wahyu pertama yang diturunkan menjadi pemisah antara ______________________
____________________________________________________________________
KERASULAN NABI MUHAMMAD S.A.W
LATIHAN

1. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w ialah surah
______________.

2. Kepentingan wahyu pertama ialah _____________________________________.

3. Surah yang diturunkan dalam wahyu kedua ialah __________________________

4. Apakah kepentingan wahyu kedua?

__________________________________________________________________

5. Perkara utama yang ditekankan oleh Rasulullah ialah ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

PEYEBARAN ISLAM DI MAKKAH


CARA PENYEBARAN ISLAMSecara rahsia Secara terbuka
~ dijalankan selama tiga tahun ~ dijalankan selam 10 tahun
~ ditujukan kepada ahli keluarganya, ~ dilakukan setelah baginda
sahabat rapat dan kaum kerabat. mendapat perintah Allah
~ antara yang terawal memeluk Islam ~ majlis ceramah diadakan di rumah
ialah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abu Talib
Ali bin Abu Talib, Zaid bin Harithah, ~ Dakwah Islamiah kepada orang ramai
Abu Bakar As- Siddiq diadakan di Bukit Safa, Makkah.
~ Memeluk agama Islam mlalui ~ Majlis dihadiri oleh semua ketua
Abu Bakar Al-Siddiq ialah pentadbiran Kota Makkah termasuk
Uthman bin Affan, Zubair ketua Bani Abdul Mutalib , Bani Zuhrah,
bin Awam dan al-Arqam bin Abu Arqam Bani Tamim, Bani Makhzum dan Bani
Asad
Abu lahab menentang dakwah Nabi

LATIHAN
1. Berapa perigkatkah cara peyampaian Islam?

_________________________________________________________________________________

2. Peyampaian Islam secara rahsia dilakukan selama __________________________________ dan

secara terbuka selama ________________________________________

3. Antara yang terawal memeluk Islam ialah _______________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Bilakah Rasulullah mula menyebarkan Islam secara terbuka?
____________________________________________

5. Dakwah secara terbuka kepada orang ramai diadaka di ____________________________________

6. Orang yang paling kuat menentang ajaran Rasulullah ialah _________________________________

7. Ketua pentadbiran kota Makkah yang menghadiri ceramah secara terbuka ialah _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________REAKSI MASYARAKAT TERHADAP ISLAM
Latihan
1. Apakah pendekatan yang digunakan oleh nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam?


2. Nyatakan seksaan yang diterima oleh mereka di bawah ini:

i) Bilal b. Rabah _______________________________________________________________
ii) Yassir dan isteri _______________________________________________________________
iii) Amir b. Fuhairul _______________________________________________________________
iv) Zunainah ________________________________________________________________

3. Mengapakah Islam mudah diterima oleh golongan bawahan seperti golongan hamba?LATIHAN

1. Nyatakan sebab-sebab penentangan orang Quraisy terhadap Islam

i)

ii)

iii)

iv)

v)


CARA-CARA PENENTANGAN TERHADAP ISLAM
LATIHAN

1. Berikan cara-cara penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy

i)

ii)

iii)

2. Apakah bentuk pemulauan yang dilakukan terhadap Nabi?

i)

ii)

iii)

3. Bagaimanakah cara Nabi mengatasi masalah bagi mengurangkan tekanan dan penindasan orang-orang jahiliah

i)

ii)

iii)

No comments:

Post a Comment