Saturday, August 6, 2011

KONSEP KHALIFAH

Selepas kewafatan Nabi Muhammad s. a. w. , pentadbiran kerajaan Islam diketuai
oleh khalifah.

a) Berikan maksud khalifah

i. Pengganti
ii. Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w
(2 markah)

b) Nyatakan tiga syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah.

i)Lelaki yang merdeka

ii)Beragama Islam

iii)Memiliki pengetahuan tentang Islam

(3 markah)
c) Senaraikan tiga kaedah pemiihan khalifah.
i) Musyawarah / syura (cth : Abu Bakar al-Siddiq)
i) Cadangan satu nama (cth : Umar al-Khattab)
iii) Pemilihan daripada beberapa orang calon (cth : Uthman bin Affan)
iv) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat (cth : Ali bin Abu Talib)
(3 markah)
d) Nyatakan maksud ”baiah”
perakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang yang telah dilantik sebagai pemimpin
(1 markah)

e) Pada pendapat anda,bagaimanakah cara terbaik untuk memilih pemimpin dalam dunia moden sekarang?
-Melalui cara demokrasi
(1 markah)

1 comment: