Sunday, February 26, 2012

SKEMA SEJARAH TINGKATAN 4 UJIAN 1 2012

Bahagian B
Soalan 1
a) X – Tamadun Indus
Y – Tamadun Mesir Purba

b) X – Sungai Indus
Y – Sungai Nil

c) i. Tanah subur untuk pertanian
ii. Kemudahan bekalan air
iii. Kemudahan bekalan makanan
iv. Kemudahan perhubungan
v. Kemudahan pengangkutan

d) i. Hukuman denda kepada orang yang mengotorkan sungai
ii. Mengadakan gotong royong membersihkan sungai
iii.Mengadakan aktiviti sukan air
iv.Mengawal sisa toksik daripada dibuang ke dalam sungai
(mana-mana isi yang munasabah)

Soalan 2
a) i. Parsi
ii. Mesir
iii. Turkistan
iv. Samarkand

b) i. Kematian Alexander the Great
ii. Kemunculan Empayar Rom

c) i. Tidak menekankan kekuatan tentera
ii. Menekankan dasar lebih lembut
iii. Menekankan dasar terbuka
iv. Penekanan kepada penyebaran agama Buddha

d) i. Mengakibatkan dunia huru-hara
ii. Setiap negara ada hak untuk menentukan hala tuju sendiri
iii. Setiap negara mempunyai kedaulatan
iv. Semua agama tidak menggalakkan umatnya menceroboh hak orang lain
(mana-mana isi yang munasabah)


Bahagian C
Soalan 1
a) Maksud tamadun
Pandangan Barat
F1 pembangunan lahiriah
F2 hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan perbandaran
F3 Gordon Childe menegaskan pencapaian lahiriah sebagai kayu ukur kemajuan tamadun
F4 Darcy Riberio dan R. A. Buchanan menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun ( maks : 2 markah)

Pandangan Islam
F1 pembangunan lahiriah dan rohaniah
F2 Ibn Khaldun menganggap kehidupan bandar terbentuk hasil daripada semangat assabiyah, bekerjasama dan saling membantu.
F3 Syed Mohd Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi
F4 dan kebudayaan yang luhur ( maks : 2 markah)

b) Ciri-ciri tamadun :
F1 Petempatan kekal
H1a corak hidup bersistematik
H1b kemajuan pertanian tanam / simpan
H1c Alatan mencangkul dan teknologi pengairan
H1d Wujud inovasi
H1e Mewujudkan lebihan pengeluaran

F2 Kehidupan berorganisasi
H2a mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka
H2b perimgkat awal, wujud pada tahap paling ringkas, iaitu sistem keluarga
H2c Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi
H2d membawa kepada proses pembahagian masyarakat lebih kompleks.
H2e berbentuk pirami dan bersusun lapis
H2f lapisan paling atas : bangsawan
H2g lapisan kedua : pembesar
H2h lapisan ketiga : rakyat biasa
H2i lapisan keempat : hamba

F3 Sistem pemerintahan
H3a pemimpin @ raja guna unsur magis
H3b mendakwa diri sebagai tuhan
H3c membawa kelahiran sistem perundangan
H3d menjadi panduan kepada masyarakat
H3e demi menjaga keamanan dan kemakmuran

F4 Pengkhususan kerja
H4a menghasilkan kemakmuran dan kestabilan politik
H4b barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu
H4c menghasilkan sistem barter
H4d titik permulaan bagi aktiviti perdagangan
H4e berlaku pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya
H4f hubungan dengan tamadun luar

F5 Agama dan kepercayaan
H5a berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap pemerintah
H5b pembahagian sosial masyarakat
H5c perkembangan ilmu pengetahuan
H5d kesenian
H5e pembinaan
H5f manusia cuba memahami dan menyesuaikankehidupan dengan alam sekeliling
H5g alam sekitar seperti pokok, batu, matahari dan laut
H5h kuassa ghaib
H5i animisme
H5j secara evolusi bertukar jadi agama
H5k politeisme

F6 Bahasa dan tulisan
H6a bahasa tertua – Yunani dan Sanskrit
H6b hieroglif, cuneiform, ideogram
H6c main peranan dalam penyebaran ilmu pengetahuan / perhubungan
H6d urusan pentadbiran spt penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal keagamaan
H6e intsrumen paling penting utk menyampaikan, memperkembangkan dan mencatat idea & pemikiran Maks : 8 markahc) Tamadun Awal bermula di lembah sungai :
F1 kesuburan tanah
F2 sesuai untuk pertanian
F3 kemudahan pengangkutan
F4 kemudahan perhubungan
F5 bekalan air
F6 bekalan makanan
Maks : 4 markah
d) Punca kemerosotan sesebuah tamadun :
F1 kezaliman pemerintah
F2 bencana alam
F3 pemberontakan rakyat
F4 serangan dari musuh-musuh
F5 kepincangan masyarakat
F6 perpecahan rakyat
(Mana-mana idea yang munasabah diterima)

Maks : 4 markah

Soalan 2
a) Perbezaan demokrasi di Athens dengan Malaysia :
Athens
F1 Berbentuk penyertaan secara langsung
F2 Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan melalui undian
F3 Berpeluang menganggotai Dewan Perhimpunan

Malaysia
F1 Berbentuk penyertaan secara tidak langsung
F2 Demokrasi berparlimen kerana rakyat memilih wakil mereka melalui pilihanraya
F3 Wakil ini yang mengganggotai Dewan Rakyat

Maks : 4 markah
b) Ciri-ciri sistem pemerintahan republik di Rom :
F1 Tiada pemerintah berkuasa mutlak
F2 Kuasa tertinggi terletak pada 2 orang konsul
F3 Konsul ini dilantik oleh Dewan Senat
F4 Kedua-dua konsul mempunyai kuasa yang sama
F5 Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan
F6 Membiincangkan hal-hal pentadbiran negara
F7 Merangka perundangan
F8 Sebelum seseorang ahli dilantik sebagai konsul, beliau dikenali sebagai praetor / pemrintah tentera
F9 Dewan Senat ialah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom
F10 Keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan


Maks : 8 markah

c) Undang-undang yang digunakan dalam tamadun Rom :
F1 Berbentuk undang-undang bertulis
F2 Merupakan undang-undang Rom pertama
F3 Kekal selama 400 tahun
F4 Hukum Kanun Dua Belas dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas
F5 Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat
F6 Undang-undang awal lahir pada zaman Republik
F7 Maharaja Justinian telah mengumpulkan, menyatukan, membukukan undang-undang yang rumit
F8 Lahir Kod Undang-Undang Rom 527 M
F9 Dikenali Undan-Undang Justinian
F10 Terdiri drp 3 cabang iaitu undang-undang sivil, undang-undang rakyat dan undang-undang natural
F11 Semua manusia sama di sisi undang-undang
F12 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah
F13 Keadilan terhadap setiap individu
F14 Berasaskan bukti yang cukup
F15 Menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini.


Maks : 6 markah

d) Undang-undang yang tegas perlu dilaksanakan :
F1 Mencegah jenayah
F2 Menjadi hukuman kepada pesalah
F3 Pengajaran kepada semua masyarakat
F4 Memastikan keamanan negara
* Mana-mana isi yang munasabah
Maks : 2 markah

Disediakan oleh :
Hj. Yasmin bin Hashim @ Yasin
SMK St. Teresa
27.02. 2012

No comments:

Post a Comment